top of page

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR LWB-MEDLEMSKAPET

1. Allmänt

Villkoren är del av LWB  medlemsavtal (nedan kallat ”medlemsavtalet”), som gäller för personen som har skrivit under avtalet (nedan kallad ”medlemmen”) och den lokala Lila Wax Bar -salongen (nedan kallad “LWB”).

2. LWB-medlemskap

2.1 Medlemskapet gäller under den tid som anges i avtalet och medlemsavtalet upphör utan förvarning att gälla på slutdatumet som anges i medlemsavtalet. Efter detta är medlemmen berättigad att ingå ett nytt medlemsavtal i enlighet med gällande prislita.

2.2 När medlemsavtalets skrivs under av medlemmen ska denne betala årsavgiften i enlighet med gällande prislista.

2.3 Medlemskapet är personligt och medlemmen ska kunna styrka sin identitet om det efterfrågas. Medlemskapet kan inte överlåtas till en annan person under avtalsperioden. 

2.4 Medlemskapet ger medlemmen rätt att använda tjänsterna som ges för medlemsnivån (VIP Guld, VIP Silver) och har rätt att köpa tjänster för de pris som gäller för medlemsnivån. Aktuella medlemsnivåer, prislistor och aktuellt produktutbud, inklusive beskrivningar, finns på LWB och på lilawaxbar.se.  LWB har rätt att göra förbättringar av innehållet i medlemsförmånerna under avtalets giltighetstid.

2.5 Medlemskapet ger medlemmar rätt att använda LWB tjänster. Tjänsterna i medlemskapet går endast att använda i samma land som medlemskapet köptes. Medlemsskapsförmånen att prioriteras i kön.

2.6 Medlemsnivåerna ( guld eller silver ) definieras i medlemsavtalet. Medlemmen kan när som helst uppgradera sitt medlemskap. Då ska medlemmen betala mellanskillnaden för det högre medlemskapet i enlighet med LWB prislista som gäller vid uppgraderingstillfället.

2.7 Medlemmen är medveten om och godkänner att medlemmar och andra kunder betjänas enligt deras medlemsnivå.  Under medlemskapet kan LWB ändra salongernas produkt- eller tjänsteutbud eller salongens öppettider beroende på efterfrågan och resurser. LWB förbehåller sig rätten att ange att salongen är ”full” när kön är såpass lång att det inte finns tid att betjäna fler kunder under salongens öppettider. När salongens status är ”full” kan kunder inte gå före varandra i kön, oavsett medlemsnivå.

3. Medlemsinformation, medlemskommunikation och hantering av personuppgifter

3.1 Under medlemskapets giltighetstid får medlemmen ett LWB-medlemskort för eget bruk. Medlemskortet är personligt och används för att identifiera medlemmen. Kortet får inte överlåtas eller tillfälligt lånas ut till någon annan. Medlemmen är skyldig att förvara medlemskortet på en säkert plats och säkerställa att ingen annan kan utnyttja det. Om medlemmen tappar bort sitt medlemskort eller misstänker att det har utnyttjats av annan person, ska de omedelbart meddela LWB. Medlemmen får ett nytt medlemskortvia email.. En avgift utgår för det nya kortet i enlighet med gällande prislista.

3.2 Genom att skriva under medlemsavtalet godkänner medlemmen att LWB får skicka information om tjänster och erbjudanden per post eller via e-post till de adresser som uppgivits av medlemmen. Medlemmen kan dock be LWB att sluta skicka marknadsföringsmaterial.

3.3 Medlemmen godkänner att en LWB-salong eller ett företag som tillhör samma koncern får registrera, spara och hantera medlemmens personuppgifter (till exempel kontakt- och betalningsinformation) och vilka av LWBs tjänster som medlemmen har använt, i enlighet med den finska dataskyddslagen (523/1999, inklusive tillägg). Syftet med att samla in ovanstående information är att administrera och hantera medlemskapet på bästa sätt och för att informera medlemmen om aktuella tjänster hos LWB. Medlemmen godkänner att LWB registrerar medlemmens besökshistorik och köp för att säkerställa tjänsternas kvalitet. Medlemmen har alltid rätt att se sin besökshistorik och kan göra det via email.

3.4 Medlemmens data kommer inte att lämnas ut till tredje part utan skriftligt medgivande från medlemmen, såvida detta inte krävs enligt lag.

4. Frysa eller säga upp medlemskapet i särskilda fall

4.1 En medlem som av särskilda anledningar inte kan utnyttja sitt medlemskap under en viss tid kan ansöka om att frysa medlemskapet under denna period genom att fylla i en ansökan. Ansökan om fryst medlemskap ska skickas till den som sålde medlemskapet. Frysningen av medlemskapet ska gälla från den dag då LWB godkänner medlemmens ansökan. Detta innebär att medlemskapsavtalets giltighetstid förlängs med den tid som motsvarar perioden då medlemskapet är fryst och som godkänns av LWB. Medlemskortet kan inte användas på LWB under tiden medlemskapet är fryst.

4.2 Frysning av medlemskap godkänns vid skada eller sjukdom som hindrar medlemmen från att utnyttja LWBs tjänster under minst 60 dagar och max. 365 dagar. Frysning av medlemskap på grund av utlandsvistelse eller studier eller jobb på en ort där LWB inte bedriver någon verksamhet godkänns under minst 90 dagar och max. 365 dagar. Ansökan om att frysa medlemskapet ska göras i förhand eller, i händelse av skada eller plötslig sjukdom, så snart medlemmen kan lämna in en ansökan. Ett intyg som visar på att LWBs tjänster inte kan utnyttjas ska bifogas. Om LWB går med på att frysa medlemskapet ska medlemmen betala en separat administrationsavgift enligt LWBs aktuella prislista. Vid ansökan om uppskov av medlemskapet eventuellt upprepade gånger under en betald medlemsperiod ska det beaktas att det sammanlagda antalet frysta medlemskapsdagar kan vara högst 365 och mellan de frysta perioderna måste det finnas 90 dagar, om frysningen beror på frånvaro från orten.

4.3 Medlemmen har rätt att säga upp medlemsavtalet vid mycket speciella och överaskande händelser som rör dem personligen (en allvarlig och långvarig sjukdom eller ett allvarligt handikapp som permanent hindrar dem från att utnyttja LWBs tjänster, permanent utlandsflytt eller andra oförutsedda förändringar som innebär att det inte räcker att frysa medlemskapet) även om medlemskapets bindningstid inte är slut. Förutsättningarna för att få säga upp medlemsavtalet är att LWB godkänner anledningarna till uppsägningen. LWB förbehåller sig rätten att kräva kompensation, så som specificeras i avsnitt 4.4 nedan, för förtida uppsägning av medlemsavtal om uppsägningen beror på medlemmen.

4.4 Vid en förtida uppsägning av medlemsavtalet under bindningstiden ska LWB betala tillbaka medlemsavgiften som betalades av medlemmen såtillvida att den gäller för den kvarstående perioden av medlemsavtalet. Detta om medlemskapet sägs upp på grund av någon anledning som beskrivs i avsnitt 4.3 och om LWB och medlemmen tillsammans har verifierat det. När avtalet sägs upp på sådant vis drar LWB av en kostnad för de tjänster som redan har utnyttjats och det totala värdet av produktpaketet som ingår i medlemskapet, enligt gällande prislistor för enskilda tjänster och produkter. Kostnaderna dras av från årsavgiften som betalats in i förväg av medlemmen. Det som återstår av medlemsavgiften efter att ovanstående avdrag har gjort betalas ut till medlemmen som en klumpsumma. (t.ex. presentkort)

5. Ändring av avtalets villkor

5.1 LWB har rätt att göra tillägg och ändringar. Aktiv utveckling och förbättring av verksamheten och verksamhetsprocedurer är en viktig del av franchisekonceptet, och därför förbehåller sig LWB rätten att införa ändringar som förbättrar verksamhetskonceptet i allmänhet.

5.2 LWB har rätt att låsa medlemskapet under en viss tid eller att säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan utan att någon kompensation betalas ut, om medlemmen uppenbart bryter mot medlemsavtalets villkor eller LWBs övriga regler.

5.3 Medlemskapet är alltid personligt och om det missbrukas har LWB rätt att inaktivera medlemmens medlemskort utan att betala ut någon kompensation eller återbetalning till medlemmen.

6. Förvaring av ägodelar och ansvar vid skador

6.1 LWB ansvarar inte för personskador, stöld eller annan förlust av personliga ägodelar som medlemmen tagit med till LWB-salongen såvida tvingande bestämmelser inte säger annat. LWB ansvarar inte för personliga ägodelar som medlemmen har glömt i salongen.

6.2 LWB ska inte under några omständigheter hållas ansvariga om medlemmens åtkomst till tjänsterna är tillfälligt förhindrad eller för andra tillfälliga begränsningar som beror på något utanför LWBs kontroll eller av anledningar som LWB inte rimligen kan förutse eller förhindra.

6.3 LWB ska inte ådra sig ansvar och är inte heller ansvarig vid eventuella förhinder eller begränsningar att använda tjänsterna som beskrivs i detta avtal till följd av skäl som liknar de som beskrivs nedan och som förhindrar att tjänsten utförs helt eller till stor del. Sådan begränsning anses bland annat inkludera myndighetsbeslut, ny lagstiftning eller tillägg till befintlig lagstiftning, personalförlust, strejk, lockout, blockad, brand, översvämning, vattenskada, konkurs, avsevärd förlust av egendom, förstörelse, pandemia eller katastrof. Om LWBs tjänster förhindras på grund av ovan nämnda hinder är LWB inte skyldiga att återbetala medlemsavgifter eller någon outnyttjad tjänst eller produkt som medlemmen har betalat för.

7. Gällande lagstiftning och tvistlösning

7.1 Svensk lag gäller för medlemsavtalet.

7.2 Eventuella tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med detta avtal ska avgöras genom skiljeförfarande i enlighet med Centralhandelskammarens skiljedomsregler. Skiljedomstolen ska bestå av en (1) skiljeman som tillsätts enligt ovan nämnda regler. Skiljeförfarandets säte ska vara Sveriges. Språket som ska användas under skiljeförfarandet är engelska. Antalet skiljemän ska vara en (1).

Payment Methods

Payment Methods

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments

bottom of page